Hướng dẫn tạo dự án Web với ASP.NET MVC

- ASP.NET là một Framework sử dụng .NET Framework cho việc phát triển ứng dụng web động, trước khi ASP.NET ra đời, dev sử dụng công nghệ ASP.NET Web Form trên nền tảng .NET Framework để phát triển Web động.
- ASP.NET phát triển trên mẫu thiết kế chuẩn MVC, cho phép người sử dụng phát triển các ứng dụng phần mềm.