FmD4FRX3FmXvDZXvGZT3FRFgNBP1w326w3z1NBMhNV5=
Your Ads Here
items

Mega Dropdown Menu CSS


  Giới thiệu

  Xin chào tất cả các bạn hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn về chủ để CSS, thay đổi chủ để một chút cho đỡ nhàm chán các bạn nhỉ hehe!
  Demo

  A. Sau đây là code của thủ thuật:

  - Có 2 cách để thêm vào blog, 1 là các bạn chèn tất cả code của nó vào 1 widgetHTML/javascript, 2 là các bạn chỉ chèn code HTML vào widget HTML/javascript, còn code CSS thì các bạn có thể add vào template, ngay trước dòng code </head>
  - Và đây là code của thủ thuật:

  Code CSS:

   
  <style type="text/css">
  #fdmega-menu ul {list-style: none;}
  
  ul#topnav {
  float: left;
  width: 650px;
  position: relative;
  height: 39px;
  background: #0082ff;
  }
  
  ul#topnav li {
  float: left;
  height: 39px;
  padding: 0px;
  background: url(http://data.fandung.com/blog/demo/Mega-Dropdown-MenuCSS/img/right-li-nobg.png) no-repeat top right;
  }
  
  ul#topnav li a {
  padding: 10px 15px;
  display: block;
  color: #f0f0f0;
  text-decoration: none;
  }
  
  ul#topnav li:hover {
  background: #ff7d00 url(http://data.fandung.com/blog/demo/Mega-Dropdown-MenuCSS/img/top-li-hv.png) repeat-x top left;
  }
  
  ul#topnav li.mg-home {
  background:url(http://data.fandung.com/blog/demo/Mega-Dropdown-MenuCSS/img/home-ico-bg.png) no-repeat top right!important;
  width:45px;
  }
  
  ul#topnav li.mg-home a {height:19px;}
  
  ul#topnav li div.sub {
  position: absolute;
  top: 39px;
  background: #ff7d00;
  padding:5px;
  display: none;
  border-right:4px solid #0082ff;
  border-left:4px solid #0082ff;
  border-bottom:4px solid #0082ff;
  color:#fff;
  }
  ul#topnav li:hover div.sub {display: block;}
  ul#topnav li div.sub p {margin-bottom:5px;text-align:justify;}
  
  ul#topnav li div.sub div.cont {float: left;padding:5px;}
  ul#topnav li div.sub div.cont h3 {}
  ul#topnav li div.sub div.cont a{display:block; margin:0;padding:0;padding:0 0 5px;color:#ddd;}
  ul#topnav li div.sub div.cont a:hover{color:#fff;}
  
  ul#topnav li div.ms1 {}
  ul#topnav li div.ms2 {width:300px;left: 118px;}
  ul#topnav li div.ms3 {width:260px;left: 195px;}
  ul#topnav li div.ms4 {}
  ul#topnav li div.ms5 {width:400px;left: 16px;background:#ff7d00 url(sub6-bg.png) no-repeat bottom right;}
  
  ul#topnav li div.sub div.cs21 {width:90px;}
  ul#topnav li div.sub div.cs31 {width:120px;}
  
  </style>
  

  Note: Các file hình ảnh có trong code CSS các bạn nên download về và up lên host lưu trữ ảnh nào đó để sử dụng, tránh trường hợp host của mình gặp sự cố.

  Code HTML:

   
  <div id="fdmega-menu">
  <ul id="topnav">
  <li class="mg-home"><a href="#"></a></li>
  <li><a href="#">Menu 1</a></li>
  <li><a href="#">Menu 2</a>
  <div class="sub ms2">
  <div class="cont cs21">
  <h3>Love</h3>
  <a href="#">Sub 2.1</a>
  <a href="#">Sub 2.2</a>
  <a href="#">Sub 2.3</a>
  </div>
  <div class="cont cs21">
  <h3>Film</h3>
  <a href="#">Sub 2.1</a>
  <a href="#">Sub 2.2</a>
  <a href="#">Sub 2.3</a>
  </div>
  <div class="cont cs21">
  <h3>Ebooks</h3>
  <a href="#">Sub 2.1</a>
  <a href="#">Sub 2.2</a>
  <a href="#">Sub 2.3</a>
  </div>
  </div>
  </li>
  <li><a href="#">Menu 3</a>
  <div class="sub ms3">
  <div class="cont cs31">
  <a href="#">Sub 3.1 (120px)</a>
  <a href="#">Sub 3.2 (120px)</a>
  <a href="#">Sub 3.3 (120px)</a>
  </div>
  <div class="cont cs31">
  <a href="#">Sub 3.1 (120px)</a>
  <a href="#">Sub 3.2 (120px)</a>
  <a href="#">Sub 3.3 (120px)</a>
  </div>
  </div>
  </li>
  <li><a href="#">Menu 4</a></li>
  <li><a href="#">Menu 5</a>
  <div class="sub ms5">
  <b>James Gallagher</b><br/>
  <span style="font-size:90%"><i>Health reporter, BBC News</i></span>
  <p>Are bean sprouts in the clear? The simple answer is no, even though the early test results have come back negative.</p>
  <p>The most compelling evidence so far has not come from the microbiology lab, but traditional detective work. Officials were able to link the main outbreaks with bean sprouts from one farm in northern Germany.</p>
  <p>They will wait for test results from the remaining 17 samples for final confirmation. However, the prospect remains that no trace of E. coli will ever be found, since any contaminated produce would have been farmed and on the shelves weeks ago.</p>
  <span style="font-size:90%"><i>Trich BBC</i></span>
  </div>
  </li>
  </ul>
  </div>
  

  B. Sau đây là 1 vài hướng dẫn chỉnh sửa code HTML cũng như CSS

  - Sau khi chèn code vào, các bạn sẽ gặp trường hợp như thế này:


  - Việc bị lệch này là do vị trí của menu chính và menu phụ không khớp với nhau. Không khớp với nhau có nhiều lý do, ví dụ bạn thay đổi tên menu, độ rộng của menu chính sẽ thay đổi, dẫn tới menu phụ bị lệch.
  - Để chỉnh vị trí của menu phụ với menu chính các bạn xem code CSS bên dưới:
  ...
  ...
  ul#topnav li div.ms1 {}
  ul#topnav li div.ms2 {width:300px;left: 118px;}
  ul#topnav li div.ms3 {width:260px;left: 195px;}
  ul#topnav li div.ms4 {}
  ul#topnav li div.ms5 {width:400px;left: 16px;background:#ff7d00 url(sub6-bg.png) no-repeat bottom right;}
  ...
  ...
  
  
  
  - Ở code trên ta có 5 class là ms1, ms2,... ms5 tương ứng với các chínhmenu1, menu2,... menu5 (như trong demo)
  - Các class này để tùy chỉnh vị trí, độ rộng , màu nền ... của các vùng hiển thị của submenu.
  - Lệnh left:118px; (của class ms2) chính là lệnh để tùy chỉnh vị trí của submenu so với biên ngang bên trái của menu chính. Ví dụ như hình bên dưới :
  - Sau khi điều chỉnh vị trí các submenu xong, ta sẽ đi vào phần tùy chỉnh nội dung bên trong của các submenu. Ở đây ta sẽ lấy ví dụ submenu 2.
  - Đây là code HTML của nó :
  ...
  ...
  <li><a href="#">Menu 2</a>
  <div class="sub ms2">
  <div class="cont cs21">
  <h3>Love</h3>
  <a href="#">Sub 2.1</a>
  <a href="#">Sub 2.2</a>
  <a href="#">Sub 2.3</a>
  </div>
  <div class="cont cs21">
  <h3>Film</h3>
  <a href="#">Sub 2.1</a>
  <a href="#">Sub 2.2</a>
  <a href="#">Sub 2.3</a>
  </div>
  <div class="cont cs21">
  <h3>Ebooks</h3>
  <a href="#">Sub 2.1</a>
  <a href="#">Sub 2.2</a>
  <a href="#">Sub 2.3</a>
  </div>
  </div>
  </li>
  ...
  ...
  
  
  - Ta thấy thẻ <div class="sub ms2"> chính là khu vực hiển thị của submenu, trong thẻ div này sẽ có tiếp 3 thẻ <div class="cont cs21"> , 3 thẻ div này chính là 3 cột nhỏ trong submenu2. Như hình bên dưới:
  - Ta thấy trong code CSS có đoạn như thế này :
  ...
  ...
  ul#topnav li div.sub div.cs21 {width:90px;}
  ul#topnav li div.sub div.cs31 {width:120px;}
  ...
  ...
  
  - ul#topnav li div.sub div.cs21 chính là class để tùy chỉnh độ rộng của các cột trong submenu2. Ở trên mình chỉ thêm class cho 2 submenu2 và submenu3, nếu muốn các bạn có thể thêm tương tự như :
  ...
  ...
  ul#topnav li div.sub div.cs11 {width:135px;}
  ul#topnav li div.sub div.cs21 {width:90px;}
  ul#topnav li div.sub div.cs31 {width:120px;}
  ul#topnav li div.sub div.cs41 {width:80px;}
  ul#topnav li div.sub div.cs51 {width:190px;}
  ...
  ...
  
  - Ở trong demo, mình cho các cột trong submenu2 và submenu3 bằng nhau, nêu chỉ có class là cs21 và cs31, nếu muốn các cột có độ rộng khác nhau thì các bạn có thể tùy chỉnh lại code code. Ví dụ như mình sẽ tùy chỉnh lại củasubmenu2, mỗi cột có độ rộng khác nhau, như bên dưới:
  ...
  ...
  ul#topnav li div.sub div.cs21 {width:135px;}
  ul#topnav li div.sub div.cs22 {width:90px;}
  ul#topnav li div.sub div.cs23 {width:120px;}
  ...
  ...
  
  - Tức là từ việc chỉ sử dụng chung 1 class cs21 cho tất cả các cột thì mình sẽ tùy chỉnh lại, mỗi cột có 1 class riêng (cs21, cs22, cs23). Và code HTML của nó sẽ là như thế này :

  ...
  ...
  <li><a href="#">Menu 2</a>
  <div class="sub ms2">
  <div class="cont cs21">
  <h3>Love</h3>
  <a href="#">Sub 2.1</a>
  <a href="#">Sub 2.2</a>
  <a href="#">Sub 2.3</a>
  </div>
  <div class="cont cs22">
  <h3>Film</h3>
  <a href="#">Sub 2.1</a>
  <a href="#">Sub 2.2</a>
  <a href="#">Sub 2.3</a>
  </div>
  <div class="cont cs23">
  <h3>Ebooks</h3>
  <a href="#">Sub 2.1</a>
  <a href="#">Sub 2.2</a>
  <a href="#">Sub 2.3</a>
  </div>
  </div>
  </li>
  ...
  ...
  
  - Ngoài ra nếu các bạn muốn thêm hình nền riêng cho mỗi sub thì cũng có thể thêm vào, ví dụ như trong demo ta có hình nền của submenu5, và bên dưới làcode CSS mà các bạn có thể tùy chỉnh để thêm hình nền vào:
  ...
  ...
  ul#topnav li div.ms1 {}
  ul#topnav li div.ms2 {width:300px;left: 118px;}
  ul#topnav li div.ms3 {width:260px;left: 195px;}
  ul#topnav li div.ms4 {}
  ul#topnav li div.ms5 {width:400px;left: 16px;background:#ff7d00 url(sub6-bg.png) no-repeat bottom right;}
  ...
  ...
  
  - Các bạn thêm hình nền tương tự như class ms5 (của submenu5).
  - Ở trên các class ms1 và ms4 mình để trống do các menu4 và menu1 trong demo không có submenu, khi có submenu thì các bạn thêm vào giá trị độ rộng và vị trí cách biên ngang cho các submenu này.

  Hy vọng các bạn có thể thực hiện nó với các hướng dẫn cơ bản trên.
  Menu mega dropdown này trước khi còn test offline, mình cảm thấy rất tâm đắc với nó, nhưng khi add vô rồi thì lại gặp sự cố là blogger không support file htc, nên cũng hơi nản. Thậm chí mình còn có ý định sẽ không post bài này. Nhưng rồi nghĩ lại cũng sẽ có 1 số người cần nó, và rồi cũng cố ngồi trước máy tính để soạn bài hướng dẫn này.

  Lời kết 

  Vậy trên đây mình đã hướng dẫn các bạn code một MegaDropdownMenuCss hy vọng các bạn chỉnh chu đẹp hơn chứ mình hình hơi chuối nhể..chúc các bạn thành công!

  0/Post a Comment/Comments

  Partner

  Your Ads Here
  73745675015091643
  Your Ads Here

  Menu

  Your Ads Here