FmD4FRX3FmXvDZXvGZT3FRFgNBP1w326w3z1NBMhNV5=
Your Ads Here
items

Bài tập 2: Hướng dẫn kết nối và kiểm tra thông mạng giữa hai máy tính [Client - Server]
BÀI TẬP 2

 1. Các máy đã tạo và cài đặt hệ điều hành

 • Máy chủ (SRV): windows Server 2012 R2

 • Máy con (PC-01): Windows 7

 1. Kết nối giữa hai máy tính

 • Máy chủMáy con

 • Thiết lập card mạng của hai máy ảo gắn với Vmnet0 (Switch ảo)

 • Thiết lập địa chỉ IP cho hai máy tính:

 • SRV: 192.168.1.2/24

 • PC-01: 192.168.1.10/24

 1. Kiểm tra thông mạng

 • Kiểm tra địa chỉ IP của từng máy: Cmd → ipconfig /all

 • Kiểm tra thông mạng: Cmd → ping <địa chỉ đích>

 1. Tạo snapshot lưu lại trạng thái ban đầu cho máy con và máy chủ

 • Lưu lại trạng thái tại thời điểm hoàn thành cài đặt hệ điều hành 

 1. Quay video các bước thiết lập địa chỉ IP và kiểm tra thông mạng như nêu ở mục 1, 2 và 3

0/Post a Comment/Comments

Partner

Your Ads Here
73745675015091643
Your Ads Here

Menu

Your Ads Here